เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล"ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"

ประกาศเมื่อวันที่ 14 / 06 / 2562

สืบเนื่องจาก สัมมนาหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน"  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร  ที่ผ่านมานั้น  
      ทางสมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอส่งข้อมูลจากการสัมมนาให้สมาชิกได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
       เนื่องจากอาเชียนและจีนได้ประชุม ปรับหลักเกณฑ์และพิธีการเกี่ยวกับการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของถิ่นกำเนิดภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเชียน-จีน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารเเนบ

อ่านต่อ

ผู้ให้การสนับสนุน