เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี

ประกาศเมื่อวันที่ 02 / 06 / 2563

ข่าวสารจากกรมศูลกากร เรื่อง การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี 
การให้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่่อยกเว้นอากรและลดหย่่อนอััตราศุุลกากรสำหรัับสิินค้านำ เข้าตามความตกลงการค้าเสรีี (FTA) ทั้้งในระดัับทวิิและพหุุภาคีเป็นโยบายในการส่่งเสริิมการค้าและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่่างกัันให้เหลืือน้อยที่่สุุดเพื่่อให้เกิิดการค้าเสรีีระหว่่างกััน ในช่่วง 5 ปีงบประมาณที่่ผ่่านมาแนวโน้มมููลค่่านำเข้าที่่ใช้สิิทธิิพิิเศษ
ตามความตกลงการค้าและสััดส่วนการใช้สิิทธิิพิิเศษต่่อมููลค่่าการนำ เข้ารวมมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่่องแต่่ในขณะเดีียวกััน
ได้ส่่งผลกระทบต่่อการจััดเก็็บรายได้ของศุุลกากรที่่นำส่่งเป็นรายได้ของรััฐบาลอย่่างหลีีกเลี่่ยงไม่่ได้้ ทำำ ให้้กรมศุุลกากร
ปรัับเปลี่่ยนบทบาทโดยเน้นการอำ นวยความสะดวกทางการค้าเพิ่่มมากขึ้้น

อ่านต่อ

ผู้ให้การสนับสนุน