เลือกภาษา

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดที่ 10 ประจำปี 2560-2562) สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

patcharadij
นายเลิศชาย พงษ์โสภณ
นายกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
suriya
นายสมชาย บุญสายทรัพย์
อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ
suriya
นายวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์
อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
suriya
นายอัมรินทร์ อินอำไพ
อุปนายกฝ่ายจัดหารายได้
suriya
นางสาวเตชินี อัครกำธร
อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและต่างประเทศ
suriya
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์
อุปนายกฝ่ายประสานงานองค์กรและโลจิสติกส์
suriya
นายพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง
เลขาธิการสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
suriya
นายสุริยา นาคสืบเกียรติ
เหรัญญิกสมาคมตัวเเทนออกของรับอนุญาตไทย
sample
นายพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์
ประธานอำนวยการด้านระเบียบและกฎหมาย
sample
นายวิเชียร กาญจนวิไล
กรรมการฝ่ายระเบียบและกฎหมาย
sample
นางสาวณัฐยา เคลือบทอง
กรรมการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ
sample
นางสาวชลธิรา กาญจนวิไล
กรรมการฝ่ายประสานงานองค์กรและโลจิสติกส์
sample
นายฤกษ์ชัย สุดสว่าง
กรรมการฝ่ายประสานงานองค์กรและโลจิสติกส์
sample
นายรณชิต อิ่นทอง
กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
sample
นายสุชาติ ไชยพิณ
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
นายวีระ ศุกลนิพัทธิ์
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
นางสาวกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและต่างประเทศ
sample
นายอภิชาติ สุธีระตฤษณา
sample
นางสาวศุภามาส คีติสาร
sample
นางสาววรลักษณ์ เกียรติชัยสิริพร
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ