เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร"

ประกาศเมื่อวันที่ 05 / 07 / 2562

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดยคุณวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์ (อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน) เข้าร่วมโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสัมมนานี้จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรไปสู่ภาคเอกชน รายละเอียด Download ได้้านล่างนี้

อ่านต่อ

ผู้ให้การสนับสนุน