เลือกภาษา
 • หน้าหลัก
 • ข้อมูลสมาชิก
 • ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

หลักเกณฑ์การเป็นสมาชิกสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

สตท. มีสมาชิก 2 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่เป็นตัวแทนออกของ ที่ได้รับการจัดระดับจากกรมศุลกากรให้ “ตัวแทนออกของ รับอนุญาตระดับพิเศษ”
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลซึ่งมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพตัวแทนออกของ

ประเภทที่ 1 สมาชิกประเภทสามัญ

 1. บริษัทต้องเป็นนิติบุคคล
 2. บริษัทต้องเป็นตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรจัดระดับให้เป็นตัวแทนออกของระดับพิเศษ
 3. บริษัทต้องยื่นความจำนงขอเป็นสมาชิก ด้วยการยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมกำหนด หรื Download ใบ สมัครจากเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ www.tacba.or.th
 4. บริษัทต้องกรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดมายังสมาคมฯ ให้ครบถ้วน
 5. แนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่แจ้งไว้ในเอกสารใบสมัคร
 6. หลังจากที่มายื่นเอกสารที่สมาคมฯ แล้วทางสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบใบสมัครพร้อมนำเสนอเข้าสู่การ พิจารณาของคณะกรรมการบริหารเพื่อลงมติรับรองต่อไป
 7. เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันลงมต
 8. สมาชิกภาพจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 9. สมาคมจะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้

ประเภทที่ 2 สมาชิกวิสามัญ

 1. บริษัทต้องเป็นนิติบุคคล
 2. บริษัทต้องเป็นตัวแทนออกของที่กรมศุลกากรจัดระดับให้เป็นตัวแทนออกของระดับพิเศษ
 3. บริษัทต้องยื่นความจำนงขอเป็นสมาชิก ด้วยการยื่นใบสมัครตามแบบที่สมาคมกำหนด หรือDownload ใบ สมัครจากเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ www.tacba.or.th
 4. บริษัทต้องกรอกข้อมูลโดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดมายังสมาคมฯ ให้ครบถ้วน
 5. แนบหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่แจ้งไว้ในเอกสารใบสมัคร
 6. ต้องมีสมาชิกสามัญรับรองสถานภาพบริษัทของท่านอย่างน้อย 1 บริษัท หรือยินยอมให้คณะกรรมการไป ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 7. หลังจากที่มายื่นเอกสารที่สมาคมฯ แล้วทางสมาคมฯ จะดำเนินการตรวจสอบใบสมัครพร้อมนำเสนอเข้าสู่การ พิจารณาของคณะกรรมการบริหารเพื่อลงมติรับรองต่อไป
 8. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ทางสมาคมฯ จะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันอนุมัติ
 9. สมาชิกภาพจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 10. สมาคมจะออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกให้

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

 1. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือในหมู่สมาชิกในการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจากับบุคคลภายนอกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก โดยไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก เฉพาะราย หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น
 2. สร้างเสริมให้ตัวแทนออกของเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทในระบบการค้าและบริการระหว่างประเทศ และให้ความร่วมมือในการพัฒนา พิธีการศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ
 3. เป็นแหล่งที่จะให้ความรู้และข่าวสารต่างๆ สำหรับสมาชิก เพื่อที่จะได้นำไปใช้สำหรับประกอบธุรกิจให้ทันต่อเหตุการณ์
 4. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินด้วยความ เรียบร้อย
 5. สนับสนุนกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กร สมาคมฯ อื่นๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อ ผลประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม
 6. ส่งเสริมให้สมาชิกธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตัวแทนออกของ โดยการประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ
 7. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมใดๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 8. การดำเนินกิจกรรมของสมาคมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา หรือลัทธิความเชื่อต่างๆ รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทางการเมือง
 9. ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกทางด้านสวัสดิการ เท่าที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามมาตรา 22 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509