เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลสมาชิก
  • ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการดำเนินการสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร ที่

https://bit.ly/2swyoHD  หรือสแกน QR Code
 

 

2. จัดพิมพ์เอกสารใบสมัคร (ไม่อนุญาตให้เขียนข้อความลงในใบสมัคร) และส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารแนบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ผ่านทางอีเมล

member@tacba.or.th

        - โดยเอกสารการสมัครสมาชิกมี 2 ชุด ได้แก่
         (1) ใบสมัครสมาชิก มีทั้งหมด 8 หน้า (ต้องจัดพิมพ์เท่านั้น)
                   หน้าที่ 1 กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
                   หน้าที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ประทับตรานิติบุคคล
                         และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
                   หน้าที่ 3 สำหรับคณะกรรมการสมาคมฯ ไม่ต้องลงรายละเอียดใดๆ 
                   หน้าที่ 4-6 กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
                   หน้าที่ 7 เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก

หมายเหตุ
► แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกต้องจัดพิมพ์เท่านั้น ยกเว้นการลงชื่อรับรอง
► โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิเช่นนั้นทางคณะกรรมการบริหารจะไม่รับพิจารณาการสมัครสมาชิก
► กรณีที่ไม่มีข้อมูลระบุในส่วนดังกล่าว ให้ท่านกรอกข้อความว่า ไม่มี หรือ เครื่องหมาย -
► สมาชิกใหม่จะต้องเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นตัวแทนออกของระดับ AEO               


         (2) แบบทดสอบสำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่
                มีทั้งหมด 2 หน้า มีทั้งหมด 10 ข้อ

 

3. หลังจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าเอกสารครบถ้วน
ให้ท่านนำเอกสารตัวจริงพร้อมเอกสารแนบมายื่นที่สมาคมฯ


4. รอการติดต่อกลับผ่านทางอีเมลจากเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่
จะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินมาให้พร้อมใบแจ้งหนี้ ดังนี้


ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท (รวม VAT 7% แล้ว)
        - ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 2,675 บาท  (รวม VAT 7% แล้ว)
        = รวมครั้งแรกที่ต้องชำระ 7,675 บาท


5. ให้ท่านแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางอีเมล member@tacba.or.th

6. รอเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดคิวจากรรมการสมาคมฯ เพื่อดำเนินการ
ตรวจเยี่ยมบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ของท่าน

7. หลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่ออนุมัติการสมัครสมาชิก

*ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาดำเนินการ 15 - 30 วันทำการ

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-661-4005-8 ต่อ 21, 24