เลือกภาษา

ทะเบียนสมาชิก

เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
1 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณรัตนา ตันติสุขารมย์ ดูข้อมูล
2 บริษัท พี.เจ. ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณประภาศิริ ต้อยบุญตาม ดูข้อมูล
3 บริษัท อาร์ ที เอ็น โลจิสติคส์ จำกัด คุณปิยะ ธีระพิบูลย์ (พี่ยะ) ดูข้อมูล
4 บริษัท แกรนด์เวิลด์ จำกัด คุณบุษบงค์ วงษ์สุด ดูข้อมูล
5 บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศราวรรณ คุ้มดี ดูข้อมูล
6 บริษัท มิตซูบิชิ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณทักษิณ ฉัตรหิรัญเลิศ ดูข้อมูล
7 บริษัท พร้อม ชิปปิ้ง จำกัด คุณธัญยนรัตน์ ก่อเกียรติชัย (แม็ก) ดูข้อมูล
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเทรด ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส คุณพิชิต วรพฤกษ์พิสุทธิ์ ดูข้อมูล
9 บริษัท แมคอินเตอร์ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด คุณอุษา สังข์ทอง ดูข้อมูล
10 บริษัท เค.จี.เอ็ม. เซอร์วิส จำกัด คุณสุนทรัตน์ ผดุงเกียรติวงศ์ (เอ) ดูข้อมูล
11 บริษัท แนสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุธีรา บุญธรรมาทิตย์ (พี่อ้วน) ดูข้อมูล
12 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปาลิดา ดูข้อมูล
13 บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) คุณฉันทนา แก้วขาว ดูข้อมูล
14 บริษัท ดัมโก้ โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณเอนก บุญธรรม ดูข้อมูล
15 บริษัท ทรานสปีด จำกัด คุณแป้ง ดูข้อมูล
16 บริษัท โนเบิ้ล-แจ๊ส จำกัด คุณพรวิไล สังดำหรุ (ปุ๊ก) ดูข้อมูล
17 บริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณนวลศรี ว่องไวทยกรกุล ดูข้อมูล
18 บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด คุณอัญพัชร์ ธนาศักดิ์วิจิตร ดูข้อมูล
19 บริษัท อะมาโน (ไทยแลนด์) จำกัด คุณรัตนา จ้อยสองศรี ดูข้อมูล
20 บริษัท บางกอกเยนเนอร์รัลเอ็กซ์เพรส จำกัด คุณจินตนา มงคลชัยอรัญญา ดูข้อมูล
21 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณสมศักดิ์ ชัยประภา ดูข้อมูล
22 บริษัท ซังกิว แหลมฉบัง (ประเทศไทย) จำกัด คุณศิลา สัมฤทธิ์ ดูข้อมูล
23 บริษัท โปรเกรส ชิปปิ้ง - ทรานสปอร์ต จำกัด คุณเบญจมาศ ดูข้อมูล
24 บริษัท ออลเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณชัยสิทธิ์ จินตรัศมี ดูข้อมูล
25 บริษัท วี.เค. เทรดดิ้ง แอนด์ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด คุณวิมนตา นวมกระจ่าง ดูข้อมูล
26 บริษัท แมส ทรานสปอร์ต เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณมาโนช ภู่มณี ดูข้อมูล
27 บริษัท สปีดเวย์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณผกามาศ ดูข้อมูล
28 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด คุณดวงกมล ทองมา ดูข้อมูล
29 บริษัท ไพรม์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณพิเชษฐ์ วุฒินานนท์ ดูข้อมูล
30 บริษัท ฟูจิทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณดำรงค์ จีนกลั่น ดูข้อมูล
31 บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณบุญทอง เดชปรีชาชัย ดูข้อมูล
32 บริษัท เดอะเวิลด์ แพคกิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณสิรินธร ศรีสุวคนธ์ (ไก่) ดูข้อมูล
33 บริษัท โปรเฟรท เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณรื่นฤดี จิตวิบูลย์ ดูข้อมูล
34 บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์บิสเนสคอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด คุณสุชาติ ยิ่งสม ดูข้อมูล
35 บริษัท ฮาร์เปอร์สเฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณเกษม ดูข้อมูล
36 บริษัท ซี เอฟ เอฟ จำกัด คุณไพโรจน์ โรจน์วิสุทธินันท์ ดูข้อมูล
37 บริษัท ออนไลน์ ชิปปิ้ง จำกัด คุณพิเชษฐ์ ประโพธนิช ดูข้อมูล
38 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด คุณจินตนา สมสุข ดูข้อมูล
39 บริษัท ทรินิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสท้อน เหลี่ยมทอง ดูข้อมูล
40 บริษัท ซูซูโย (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนันต์ ถาวร ดูข้อมูล
41 บริษัท ยูนิค ทรานส์ลิงค์ จำกัด คุณดรุณี โรจน์ประสิทธิ์พร ดูข้อมูล
42 บริษัท จีโอดีส วิลสัน ทรานสปอร์ต จำกัด คุณไพลิน บุญเมือง ดูข้อมูล
43 บริษัท โกลเบิล เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ จำกัด คุณมนตรี ระกาศ ดูข้อมูล
44 บริษัท วี.คาร์โก จำกัด คุณเรียม ดูข้อมูล
45 บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศรีมาลา ดูข้อมูล
46 บริษัท ไพลอต เซอร์วิส จำกัด คุณปวัณรัตน์ พยนต์ศิริ ดูข้อมูล
47 บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด คุณญาตาวี ทั้งจันแดง ดูข้อมูล
48 บริษัท สแตนดาร์ด ชิปปิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด คุณสายัณต์ คำมาก ดูข้อมูล
49 บริษัท ทรานซี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณขณิษฐา จุฑานพรัตน์ ดูข้อมูล
50 บริษัท วานา อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด คุณสยมพร ธวัชสุภา ดูข้อมูล
เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
ว. 59/023 บริษัท เคเอสเจที เซอร์วิส จำกัด ดูข้อมูล
ว. 59/024 บริษัท เดอะ เบสท์ อิมเป็กซ จำกัด คุณศุภวัฒน์ ดูข้อมูล
ว. 59/025 บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด สุมาลี สุ่นภา ดูข้อมูล
ว. 59/026 บริษัท ยูพีเอสซี (ประเทศไทย) จำกัด คุณอรรถชัย ใจเมือง ดูข้อมูล
ว. 59/027 บริษัท เรียว แอนด์ เอฟ จำกัด คุณสุพรรณี สายสุภา ดูข้อมูล
ว. 59/028 บริษัท รอยัล คาร์โก้ (ประเทศไทย) จำกัด คุณมนีรัตน์ ศรีมงคล ดูข้อมูล
ว. 59/029 บริษัท ไอเอฟบี อินเตอร์เนชั่นแนล เฟรทบริดจ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสมร ซ้อนศรี ดูข้อมูล
ว. 59/030 บริษัท ธัญญ์นภัส ชิปปิ้ง จำกัด คุณธัญรดี ประสิทธิเวช ดูข้อมูล
ว. 59/031 บริษัท บีกิน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ดูข้อมูล
ว. 59/032 บริษัท คาสโก เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด คุณไชยพงษ์ สุวรรณวงศ์ ดูข้อมูล
ว. 59/033 บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด คุณพิษณุ ต่ายชาวนา ดูข้อมูล
ว. 59/034 บริษัท เอส.เค. โกลบอล ซัพพลายเชน จำกัด ดูข้อมูล
ว. 59/035 บริษัท ยูทีไอ แอร์ แอนด์ ซี จำกัด ดูข้อมูล
ว. 59/036 บริษัท โกบอล เซอร์วิสชิปปิ้ง จำกัด คุณวิภวดี พึ่งตน ดูข้อมูล
ว. 59/037 บริษัท ซี สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด คุณไพรวัล ทรัพย์เขื่อนขันธ์ ดูข้อมูล
ว. 59/038 บริษัท แอล แอนด์ พี กรุ๊ฟ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวิล จำกัด คุณเถลิงศักดิ์ แก้วยิ่ง ดูข้อมูล
ว. 59/039 บริษัท โอเชี่ยนบลู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปรียาภรณ์ รัตนมณี ดูข้อมูล
ว. 59/040 บริษัท คอนเฟด เดอเรชั่น แปชิฟิค คอนเทนเนอร์ไลน์ จำกัด คุณอโณทัย ตรีชิต ดูข้อมูล
ว. 59/041 บริษัท นอร์ธเทิร์น อาร์ตโปรดักท์ จำกัด คุณทิฆัมพร พรหมพิงค์ ดูข้อมูล
ว.49/001 บริษัท เจ.พี.97 ชิปปิ้ง กรุ๊ป จำกัด คุณสมร อ่อนคำ ดูข้อมูล
ว.49/003 บริษัท ณัฐสุ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณรันจีระ เรียงอิศราง ดูข้อมูล
ว.49/004 บริษัท พีจีที ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุวรรณี ธรรมจาโร ดูข้อมูล
ว.49/005 บริษัท พี.ที. แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณวีระ คุณารักษ์ ดูข้อมูล
ว.49/007 บริษัท พี แอนด์ ซี อินเตอร์คอนติเนนตัล (พีซีไอ) จำกัด คุณยุคลธร เทศบรรทัด ดูข้อมูล
ว.49/008 บริษัท พาแนลพีนา เวิลด์ ทรานสปอร์ท (ประเทศไทย) จำกัด คุณกันยารัตน์ อดุลสุตกิตติ์ ดูข้อมูล
ว.49/009 บริษัท ฟลีท ชิปปิ้ง จำกัด คุณตุ๊กตา ดูข้อมูล
ว.49/011 บริษัท วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด คุณพรนิชา ดูข้อมูล
ว.49/012 บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด คุณสุชาติ ดูข้อมูล
ว.49/013 บริษัท เอ็คซีด จำกัด คุณองอาจ วัฒนะจินดาวงศ์ ดูข้อมูล
ว.49/016 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ. แอนด์ ที. ชิปปิ้ง คุณกัณวัตม์ พฤกษะวัน ดูข้อมูล
ว.49/018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮลเซียน ชิปปิ้ง คุณแป๊ว ดูข้อมูล
ว.49/020 บริษัท เอเป็คซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด คุณสุขสันต์ จิตรแสวงทรัพย์ ดูข้อมูล
ว.49/023 บริษัท เอสดี ชิปปิ้ง จำกัด คุณศักดิ์ดา ดูข้อมูล
ว.49/024 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.วี.ชิปปิ้ง เซอร์วิส ดูข้อมูล
ว.49/026 บริษัท เอ็น วาย ชิปปิ้ง จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/028 บริษัท เสนาะ แองโกลไทย ชิปปิ้ง บริการ จำกัด คุณวารุณี สุขสมบัติ ดูข้อมูล
ว.49/029 บริษัท อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค ทรานสปอร์ต จำกัด คุณศิริรภา วัฒนเดช ดูข้อมูล
ว.49/031 บริษัท เว็น-ปาร์คเกอร์ โลจิสติคซ์ (กรุงเทพ) จำกัด คุณณฐพร ทองปรอน ดูข้อมูล
ว.49/032 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีสเทิร์น คัสตอมส์ เซอร์วิส คุณรณชัย อภัยสุรสิทธิ์ ดูข้อมูล
ว.49/035 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คุณเถาวัลย์ กั๋งเซ่ง ดูข้อมูล
ว.49/038 บริษัท อีลีท เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณวรรณเกียรติ ขวัญทอง ดูข้อมูล
ว.49/040 บริษัท ลีโอแอร์คาร์โก จำกัด คุณพีรพงศ์ ธีระชาญณรงค์ ดูข้อมูล
ว.49/041 บริษัท ดับบลิว. อี. เอ. ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/043 บริษัท จีโอดีส วิลสัน ไทย จำกัด คุณปรีชา รันดอน ดูข้อมูล
ว.49/044 บริษัท โลจิสติคส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด คุณสินีนาฏ ดูข้อมูล
ว.49/045 บริษัท แฮนเดิล อินเตอร์ เฟรท ลอจิสติกส์ จำกัด คุณเพ็ญศรี ดูข้อมูล
ว.49/046 บริษัท เอเซีย ทรานส์ เซอร์วิส จำกัด คุณฐิติรัตน์ หอระฆังทอง ดูข้อมูล
ว.49/049 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ โลจิสติคส์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด คุณกรชนก วิริยะสกุลธรณ์ ดูข้อมูล
ว.49/050 บริษัท โปรแอคทีฟ โลจิสติกส์ จำกัด คุณอภิสิทธิ์ เจริญธนากุล ดูข้อมูล
ว.49/051 บริษัท ไพลอต ทรานสปอร์ต จำกัด คุณทวีศักดิ์ ถิ่นสุราษฎร์ ดูข้อมูล