เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ เรื่อง เเจ้งเหตุการณ์กระทำผิดต่อกฎหมายกรมศุลกากรในการให้บริการรับส่งข้อมูลใบข้นสินค้าขาออก

ประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ เรื่อง เเจ้งเหตุการณ์กระทำผิดต่อกฎหมายกรมศุลกากรในการให้บริการรับส่งข้อมูลใบข้นสินค้าขาออก

mainimg

ประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ เรื่อง เเจ้งเหตุการณ์กระทำผิดต่อกฎหมายกรมศุลกากรในการให้บริการรับส่งข้อมูลใบข้นสินค้าขาออก

ด้วยได้ปรากฎว่า ได้มีผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการที่มิใช่สมาชิกของสมาคมฯ ได้กระทำผิดในการว่าจ้างส่ง
ข้อมูลใบข้นขาออกที่เป็นความผิดร้ายเเรงต่อกฎหมายกรมศุลกากรอันเกี่ยวกับยาเสพติด จึงทำให้กรมศุลกากรเพิกถอนใบอนุญาต
 
          สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  จึงมีความห่วงใยต่อสมาชิกของสมาคมฯ  ทุกท่าน จึงได้มีหนังสือเวียนให้ตัวแทนออกของ ผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการเพื่อทราบ และเพื่อโปรดให้ใช้ความระมัดระวัง รอบคอบ รัดกุม ให้การดำเนินการกระบวนการทางศุลกากรด้วยความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของกรมศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งคัด เพื่อป้องกันปัญหาในลักษณะดังกล่าวมิให้เกิดขึ้น
 
 
 
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง