เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กรมศุลกากร ได้รวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ(จำนวน 119 รายการ)

กรมศุลกากร ได้รวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ(จำนวน 119 รายการ)

mainimg

กรมศุลกากร ได้รวบรวมฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ(จำนวน 119 รายการ)
มาตรฐานบังคับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      เป็นการรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามข้อกำหนดทางวิชาการของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับมีจำนวน 119 รายการ ประกอบด้วย 
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์โยธาและวัสดุก่อสร้าง 
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ 
3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
.4.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมของไหล 
5.กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
6.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน 
7.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
8.กลุ่มผลิตภัณฑ์สีและวาร์นิช 
9.กลุ่มผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ และ
10.กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี
      จะสังเกตได้ว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล่านี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงป้องกันความเสียหายอันจะเกิดต่อเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ผลิตและผู้นำเข้า/ส่งออก จำเป็นต้องทราบถึงขอบข่ายของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์ และต้องขออนุญาตจาก สมอ. ก่อน เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ 
 
ส่วนมาตรฐานวิเคราะห์สินค้า 
    จึงได้นำข้อมูลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ มาจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่มีหน้าที่ตรวจปล่อย ผู้นำเข้า/ส่งออก และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ลดข้อขัดแย้ง และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึงป้องกันการลักลอบและหลีกเลี่ยงการนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง