เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ี 63-64/2561

ประกาศกรมศุลกากรที่ี 63-64/2561

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 63-64/2561 เรื่อ การให้ความยินยอมตัวแทนออกของในการว่าจ้างช่างตัวแทนออกของ 

         เพื่อให้การปฎิบัติการทางศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ไม่มีขั้นตอนการปฎิบัติงานเกินความจำเป็น และปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  ให้ทันต่อสถานการณ์                                    

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง