เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจาปี 2561 (ELMA 2018)

เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจาปี 2561 (ELMA 2018)

mainimg

ตามที่บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมิเคชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดาเนินการและบริหารโครงการการจัดการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจาปี 2561 หรือ Excellent Logistic Management Award (ELMA) ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจสาหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ไทยตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมมาตรฐานสากล ตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์และมาตรฐานด้านบริการโลจิสติกส์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการค้านานาชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 สอบถามรายละเอียดที่ โทร.083-023-1771 อีเมล: elmaaward@gmail.com  

 

ทางบริษัทฯ จึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดมที่แนบด้านล่าง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง