เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามเเนวชายเเดน

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออกของที่มีปริมาณเล็กน้อยตามเเนวชายเเดน

mainimg

เพื่่อการให้กำหนดมาตรการแก้ไข้ปัญหาการลักรอบนำของออกตามเเนวชายแดน ณ ด่านพรมแดน จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรนทางการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมศุลกากร และเพื่อให้การอำนวยความสะดวกต่อการค้าชายแดนเป้นไปอย่างถูกต้องรัดกุม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น    รายละเอียดปรากรฎดังแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง