เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร (E-Tracking)

การเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร (E-Tracking)

mainimg

ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๙/๒๕๖๒

เรื่อง เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นและ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.๑๒๓

 

เพื่อให้การชำระค่าภาษีอากร ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่นและ/หรือเงินประกัน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กศก.๑๒๓ ของกรมศุลกากรสอดคล้องกับการชำระเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของรัฐโครงการ National e-payment และความเห็นชอบกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน พฤศกิจกายน ๒๕๖๑ เพื่อความเหมาะสมในการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ประกอบการ รายละเอียดประกาศกรมปรากฎตามแนบ

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง