เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร"

โครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร"

mainimg

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นำโดยคุณวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์ (อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน) เข้าร่วมโครงการสัมมนาสิทธิประโยชน์สัญจร ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ในวันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสัมมนานี้จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรไปสู่ภาคเอกชน รายละเอียด Download ได้้านล่างนี้

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง