เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี

การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี

mainimg

ข่าวสารจากกรมศูลกากร เรื่อง การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี 
การให้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่่อยกเว้นอากรและลดหย่่อนอััตราศุุลกากรสำหรัับสิินค้านำ เข้าตามความตกลงการค้าเสรีี (FTA) ทั้้งในระดัับทวิิและพหุุภาคีเป็นโยบายในการส่่งเสริิมการค้าและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่่างกัันให้เหลืือน้อยที่่สุุดเพื่่อให้เกิิดการค้าเสรีีระหว่่างกััน ในช่่วง 5 ปีงบประมาณที่่ผ่่านมาแนวโน้มมููลค่่านำเข้าที่่ใช้สิิทธิิพิิเศษ
ตามความตกลงการค้าและสััดส่วนการใช้สิิทธิิพิิเศษต่่อมููลค่่าการนำ เข้ารวมมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่่องแต่่ในขณะเดีียวกััน
ได้ส่่งผลกระทบต่่อการจััดเก็็บรายได้ของศุุลกากรที่่นำส่่งเป็นรายได้ของรััฐบาลอย่่างหลีีกเลี่่ยงไม่่ได้้ ทำำ ให้้กรมศุุลกากร
ปรัับเปลี่่ยนบทบาทโดยเน้นการอำ นวยความสะดวกทางการค้าเพิ่่มมากขึ้้น

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง