เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 107/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 107/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562

mainimg

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 107/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2562
เพื่อปฎิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากร และลดอัตราศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - ฮ่องกง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 รายละเอีัยดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง