เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน

mainimg

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน
(ฉบับที่ 2) เพื่อปฎิบัติตามข้อผูกพันตามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้ยกเลิกการยกเว้นอากรและลดอัตราอากร สำหรับของตามประเภทย่อย
รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง