เลือกภาษา

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ข่าวล่าสุด

การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี

ข่าวสารจากกรมศูลกากร เรื่อง การใช้้ใบรัับรองถิ่่นกำเนิิดอิิเล็็กทรอนิิกส์เพื่่อรองรัับการขยายตััวการใช้สิิทธิิพิเศษความตกลงการค้าเสรีี 
การให้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีศุลกากรเพื่่อยกเว้นอากรและลดหย่่อนอััตราศุุลกากรสำหรัับสิินค้านำ เข้าตามความตกลงการค้าเสรีี (FTA) ทั้้งในระดัับทวิิและพหุุภาคีเป็นโยบายในการส่่งเสริิมการค้าและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่่างกัันให้เหลืือน้อยที่่สุุดเพื่่อให้เกิิดการค้าเสรีีระหว่่างกััน ในช่่วง 5 ปีงบประมาณที่่ผ่่านมาแนวโน้มมููลค่่านำเข้าที่่ใช้สิิทธิิพิิเศษ
ตามความตกลงการค้าและสััดส่วนการใช้สิิทธิิพิิเศษต่่อมููลค่่าการนำ เข้ารวมมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่่องแต่่ในขณะเดีียวกััน
ได้ส่่งผลกระทบต่่อการจััดเก็็บรายได้ของศุุลกากรที่่นำส่่งเป็นรายได้ของรััฐบาลอย่่างหลีีกเลี่่ยงไม่่ได้้ ทำำ ให้้กรมศุุลกากร
ปรัับเปลี่่ยนบทบาทโดยเน้นการอำ นวยความสะดวกทางการค้าเพิ่่มมากขึ้้น


ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563

วันที่โพสต์ : 27 / 05 / 2563 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

ประกาศจากกรมเจ้าท่าที่ 77/2563 เรื่อง จำนวนและรายชื่อท่าเทียบเรือในบัญชีสีขาว

วันที่โพสต์ : 22 / 05 / 2563 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง
ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

วันที่โพสต์ : 22 / 04 / 2563 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง

วันที่โพสต์ : 02 / 04 / 2563 | โพสต์โดย : ผู้ดูแลระบบ | อ่านแล้ว : 0 ครั้ง