เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • โครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-พม่า

โครงการขยายมูลค่าทางการค้า ไทย-พม่า

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ สมาคมตัวเเทนออกของรับอนุญาตไทย
และสมาคมตัวแทนออกของพม่า ได้ร่วมจัดโครงการขยายมูลค่าทางการค้าไทย-พม่า
ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเขตการค้าเมียวดี-นิคมเมียวดี

โดยร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านการค้า การลุงทุน
การรับทราบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และร่วมลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 13-16 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

 

ภาพประบอกกิจกรรม