เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • พิธีร่วมลงนาม MOU

พิธีร่วมลงนาม MOU

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ สมาคมตัวเเทนออกของรับอนุญาตไทย
และสมาคมผู้ให้บริการขนส่งกัมพูชา ได้ร่วมจัดโครงการขยายมูลค่าทางการค้าไทย-กัมพูชา
ที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตการค้าอรัญประเทศ-ปอยเปต

โดยร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านการค้า การลุงทุน
การรับทราบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และร่วมลงนาม MOU

เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

ภาพกิจกรรมลงนาม MOU