เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายเลิศชาย พงษ์โสภณ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายเลิศชาย พงษ์โสภณ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย โดยนายเลิศชาย พงษ์โสภณ นายกสมาคมฯ 
และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร 
เพื่อแสดงความยินดี และรับทราบวิสัยทัศน์ นโยบาย ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่การเป็นตัวเเทนออกของยุค 4.0 
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 1 กรมศุลกากร

 

ประมวลภาพ