เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
ตัวแทนออกของรุ่น 40/2560
seminar and training
25/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/04/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 13/05/2017 - 22/07/2017
ระเบียบและวิธีการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ระบบ FSW
seminar and training
15/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,400 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 24/04/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 27/04/2017 - 27/04/2017
การดำเนินการด้านกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
seminar and training
24/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,450 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 18/04/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 19/04/2017 - 19/04/2017
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการนำเข้าและส่งออก พืช ผัก ผลไม้
seminar and training
25/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/03/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 04/04/2017 - 04/04/2017
National Single Windows
seminar and training
39/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,400 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/03/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 31/03/2017 - 31/03/2017
พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและผ่านแดน
seminar and training
42/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 24/03/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 29/03/2017 - 29/03/2017
ระเบียบและหลักเกณฑ์ด้านเอกสารของอนุสัญญา ATA CARNET
seminar and training
19/25 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,600 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 21/03/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 24/03/2017 - 24/03/2017
Hamornized and Hamornized Asean 2017
seminar and training
46/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/01/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : -
เทคนิคและหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาหนังสือรับรองที่ถูกปฎิเสธโดยกรมศุลกากร
seminar and training
22/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2017
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 01/02/2017 - 01/02/2017