เลือกภาษา

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดที่ 12 ประจำปี 2564-2566) สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

patcharadij
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ โสรัตน์
นายกสมาคม
sample
นายเลิศชาย พงษ์โสภณ
ที่ปรึกษาสมาคมกิตติมศักดิ์
sample
นายพิพัฒน์ชัย จันทร์เรือง
เลขาธิการ
sample
นายอัมรินทร์ อินอำไพ
อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
sample
นายวัชริศน์ วิศิษฎ์วงศ์
อุปนายกฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
นายอนันต์ ทินะพงศ์
อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
sample
นายรังสรรค์ ปาจรีย์อนันต์
อุปนายกฝ่ายฝึกอบรม และ รองเลขาธิการ
sample
นายพงษ์พฒน์ สัตยวินิจ
อุปนายกสายงานการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน และอุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร
sample
นายวีระ ศุกลนิพัทธิ์
อุปนายกสายงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
sample
นายมานนท์ คุณาวรนนท์
อุปนายกฝ่ายสื่อสารและสมาชิกสัมพันธ์
sample
นางสาวกัลศิริ อินทรภูวศักดิ์
เหรัญญิก
sample
นายยศวัฒน์ โกวิทยามงคล
กรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน
sample
คุณพัชรี ศุกรวรรณ
กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
sample
นายสุริยา นาคสืบเกียรติ
กรรมการสายงานฝึกอบรม
sample
นายทรงศักดิ์ เตชะธนะชัย
กรรมการฝ่ายอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน
sample
นายสัตยา ชวรางกูร
กรรมการสายงานพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
sample
นางสาวพรลักษณ์ เกียรติชัยสิริพร
กรรมการตรวจสอบ
sample
นายนันทสิทธิ์ นันสบุตร
กรรมการตรวจสอบ
sample
นายบรรพต กาญจนวิไล
กรรมการตรวจสอบ