เลือกภาษา

ประวัติความเป็นมา

                                                   

ในปี 2541 ถือได้ว่าเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในธุรกิจตัวแทนออกของ โดยกรมศุลกากรได้ริเริ่มโครงการจัดอันดับตัวแทนออกของ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของตัวแทนออกของรับอนุญาตจะต้องมีดังนี้

  • เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย
  • ไม่มีประวัติการกระทำผิด
  • มีผู้ชำนาญการศุลกากรที่รับรองโดยกรมศุลกากรประจำบริษัท อย่างน้อย 1 คน
  • จะต้องวางประกันไว้กับกรมศุลกากรเพื่อเป็นการประกันความเสียหายและความผิดพลาดเกี่ยวกับการทำงานทางด้านพิธีการศุลกากร

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (ส.ต.ท.)จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2541 โดยเป็นการรวมตัวกันของตัวแทนออกของรับอนุญาต จำนวนสมาชิก เมื่อเริ่มก่อตั้งมีทั้งสิ้น 79 ราย ปัจจุบัน จำนวนสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้ตัวแทนออกของรับอนุญาตจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านพิธีการศุลกากรเหนือตัวแทนออกของทั่วไปที่ไม่ได้รับอนุญาต

ส.ต.ท. ในปัจจุบัน

ส.ต.ท. ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นสมาคมที่ไม่หวังผลกำไร แต่เพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นตัวแทนของมวลสมาชิกต่อองค์กรภายนอก นับตั้งแต่ปี 2541 ดังนั้นกรมศุลกากรจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของ ส.ต.ท. ในฐานะที่เป็นตัวแทนของตัวแทนออกของรับอนุญาตทั้งหมด อีกทั้งทางส.ต.ท. ก็ได้มีส่วนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผลักดันให้เกิดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการนำเข้า-ส่งออกในประเทศ

ทั้งนี้ ในการสร้างสมาคมให้เป็นที่ยอมรับนั้น ส.ต.ท. ถือเป็นหน้าที่หลักที่จะสร้างเสริมความรู้ความสามารถของตัวแทนออกของตัวแทนออกของ รับอนุญาตให้มีความโปร่งใสและมีมาตรฐานระดับสากล สามารถให้บริการผู้นำเข้า-ผู้ส่งออกได้อย่างรวดเร็วและฉับไว ส.ต.ท. จึงได้จัดหลักสูตร อบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทสมาชิก เพื่อให้สามารถพัฒนาในวิชาชีพต่อไปได้ นอกจากนี้แล้ว ส.ต.ท. ยังได้ติดตาม ข่าวสารความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสมาชิก และแจ้งให้สมาชิกทราบถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงช่วยสมาชิกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับงานด้านตัวแทนออกของ

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิดระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ