เลือกภาษา

CASE STUDY HS CODE PROBLEM

mainimg

ประเด็นปัญหาที่พบ มี 2 ลักษณะคือ

  - การเปิดตรวจขณะนำเข้า อาจทำให้เกิดข้อโต้แย้งปัญหาพิกัด การชำระค่าภาษีอากรที่ต่างกัน ซึ่งหากอากรขาดก็จะมีค่าปรับอากรเกิดขึ้น

  - กรณีที่เคลียร์สินค้าออกไปจากอารักขาของทางศุลกากรแล้ว อาจมีการ Post audit/Post review ในภายหลัง

- หากมีประเด็นขณะเปิดตรวจสินค้า และไม่สามารถชี้แจงให้เป็นที่ยุติได้ จำเป็นจะต้องโต้แย้งวางประกันไว้ เพื่อความถูกต้องชัดเจนต่อไป

- หากเป็นกรณีการ Post audit/Post review ก็เช่นกันจำเป็นจะต้องโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนในรายละเอียดจะชำระค่าภาษีอากรท่ีขาดไปก่อนก็ได้

กรณีศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง