เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลสมาชิก
  • ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนการดำเนินการสมัครสมาชิก

 

1.ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ(นิติบุคคล)ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1nsTV2EUHtRUNn6-uHF3zEYAIR5avwM-C

 

2. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ(นิติบุคคล) ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1zEmwI96d2aesYFkeTe5LxXKP5mvPguDV

 

3. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญเคาน์เตอร์บริการ ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1zEmwI96d2aesYFkeTe5LxXKP5mvPguDV

 

4. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญบุคคลธรรมดา ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1PGJqxdtnsFhiZYkr6My80KoTuAsjCtmk

 

 

4. จัดพิมพ์เอกสารใบสมัคร (ไม่อนุญาตให้เขียนข้อความลงในใบสมัคร) และส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารแนบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ผ่านทางอีเมล

member@tacba.or.th

        - โดยเอกสารการสมัครสมาชิกมี 2 ชุด ได้แก่
         (1) ใบสมัครสมาชิก มีทั้งหมด 7 หน้า (ต้องจัดพิมพ์เท่านั้น)
                   หน้าที่ 1 กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
                   หน้าที่ 2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ประทับตรานิติบุคคล
                         และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
                   หน้าที่ 3 สำหรับคณะกรรมการสมาคมฯ ไม่ต้องลงรายละเอียดใดๆ 
                   หน้าที่ 4-6 กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
                   หน้าที่ 7 เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครสมาชิก

หมายเหตุ
► แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกต้องจัดพิมพ์เท่านั้น ยกเว้นการลงชื่อรับรอง
► โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิเช่นนั้นทางคณะกรรมการบริหารจะไม่รับพิจารณาการสมัครสมาชิก
► กรณีที่ไม่มีข้อมูลระบุในส่วนดังกล่าว ให้ท่านกรอกข้อความว่า ไม่มี หรือ เครื่องหมาย -
► สมาชิกใหม่จะต้องเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นตัวแทนออกของระดับ AEO               


         (2) แบบทดสอบสำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่
                มีทั้งหมด 2 หน้า มีทั้งหมด 10 ข้อ

 

5. หลังจากเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบว่าเอกสารครบถ้วน
ให้ท่านนำเอกสารตัวจริงพร้อมเอกสารแนบมายื่นที่สมาคมฯ


6. รอการติดต่อกลับผ่านทางอีเมลจากเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่
จะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินมาให้พร้อมใบแจ้งหนี้ ดังนี้


ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท ((รวม VAT 7% แล้ว) นิติบุคคล)
        - ค่าบำรุงสมาชิกรายปี 2,675 บาท  ((รวม VAT 7% แล้ว) นิติบุคคล)
        = รวมครั้งแรกที่ต้องชำระ 7,675 บาท

 

        - ค่าธรรมเนียมแรกเข้าบุคคลธรรมดา 1,000 บาท

        - ค่าบำรุงสมาชิกรายปี  1,070 บาท

        = รวมครั้งแรกที่ต้องชำระ 2,070 บาท

7. ให้ท่านแจ้งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางอีเมล acc@tacba.or.th 

8. รอเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดคิวจากรรมการสมาคมฯ เพื่อดำเนินการ
ตรวจเยี่ยมบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ของท่าน

9. หลังจากตรวจเยี่ยมเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่ออนุมัติการสมัครสมาชิก

*ขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาดำเนินการ 7 - 10 วันทำการ

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-661-4005-8 ต่อ 21 คุณวีระสาร ประเคน