เลือกภาษา

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี * ให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง


ชื่อนิติบุคคล / Name of Juristic Person


ประเภทสมาชิก / Member Type

 • ขอสมัครสมาชิก / New Member Application
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / Registration Fee : 10,000 บาท
 • ขอต่ออายุสมาชิก / Member Applicationship Extension
  • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี / Annual Fee : 6,420 บาท
 • ขอสมัครสมาชิก / New Member Application
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / Registration Fee : 5,000 บาท
 • ขอต่ออายุสมาชิก / Member Applicationship Extension
  • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี / Annual Fee : 2,675 บาท

สถานที่ตั้งบริษัทฯ / Company’s Address (สำนักงานใหญ่ / Head Office)


สถานที่ต้องการให้ติดต่อ / Correspondence Address


ชื่อผู้แทนบริษัทฯ ในการเข้าประชุมซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงแทนบริษัทฯ / Authorized Company Respresentative (has the right to vote on behalf of company)


ชื่อผู้สามารถติดต่อ / Contact Person


หลักฐานการประกอบการสมัครสมาชิก / Document required for application/ membership extension

Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse
Browse

ข้าพเจ้าได้พิจารณาข้อบังคับสมาคมฯ และทราบถึงวัตถุประสงค์ขอสมาคมฯ นี้แล้วโดยขอรับรองว่า นิติบุคคลและ ผู้กระทำแทน บริษัทฯ มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสมาคมฯ แล้ว ทางข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ และระเบียบของสมาคมฯ ทุกประการ โดยได้แนบ เอกสารประกอบ การสมัครมาพร้อมใบสมัครสมาชิกนี้ด้วยแล้ว I have studied the regulations of the Association and understand the objectives of the Association. I hereby certify that the Juristic Person and its authorized representative have qualifications as required by the regulations of the Association. Once my membership application or membership extension is approved, I will strictly adhere to the rules and regulations of the Association. Herewith, I have attached the required documents with this application.