เลือกภาษา

สมัครสมาชิก

กรุณาตอบแบบสอบถามก่อนเริ่มตันขั้นตอนการลงทะเบียน

คุณกำลังอยู่ในหน้าที่

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

1.ผู้ให้บริการเค้าน์เตอร์บริการ (Service Counter) หมายถึงใคร?

2.ตัวแทนออกของหมายถึงใคร?

3.หน้าที่ของผู้ให้บริการเคาน์เตอร์บริการมีอะไรบ้าง?

4.การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า มูลค่าสินค้าตามเงื่อนไขข้อตกลงใด ที่ใช้ในการคำนวณค่าภาษีอากรขาเข้าของศุลกากร?

5.การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศไทยมีกี่แบบ อะไรบ้าง?

6.ในการจัดทำใบขนสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก กรณีมูลค่าของสินค้าในบัญชีราคาสินค้าสำแดงเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เราจำเป็นต้องสำแดงมูลค่าเป็นเงินบาทไทย เพื่อการชำระภาษีอากร คิดว่าผู้จัดทำใบขนสินค้า ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนของหน่วยงานใด?

7.ในการผ่านพิธีการศุลกากรในปัจจุบัน กรมศุลกากรได้นำระบบผ่านพิธีการแบบใหม่มาใช้ระบบใหม่ดังกล่าวเรียกว่าอะไร

8.กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้ส่งออกยื่นใบขนสินค้าขาออก ซึ่งจะต้องแสดงมูลค่าสินค้าด้วยข้อตกลงการส่งมอบข้อใดต่อไปนี้

9.การจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโดยการส่งข้อมูลไปยังกรมศุลกากร คุณจะต้องคีย์ ข้อมูลใดส่งไปพร้อมใบขนสินค้าด้วย

10.ผู้ประกอบการที่นำสินค้าเข้าและส่งออก ต้อเงตเรียมตัวอย่างไร ในการผ่านพิธีการในระบบไร้เอกสาร (paperless)

ย้อนกลับ ต่อไป