เลือกภาษา

ทะเบียนสมาชิก

เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
1 บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณรัตนา ตันติสุขารมย์ ดูข้อมูล
2 บริษัท ฟาร์อีสท์ คอนทรานส์ จำกัด คุณชลธิรา กาญจนวิไล ดูข้อมูล
3 บริษัท คัสต้อมส์ เคลียแร้นซ์ เซอร์วิสเซส จำกัด คุณหนึ่งหทัย แจ่มวัย ดูข้อมูล
4 บริษัท วี-เซิร์ฟ ครอส บอร์เดอร์ จำกัด คุณธนากร แสงพิทูร ดูข้อมูล
5 บริษัท สยามสากลบริการ จำกัด คุณทิพย์ ดูข้อมูล
6 บริษัท เอส.เอ็น.พี. ชิปปิ้งกรุ๊ป จำกัด คุณสุมาลี ปริทัศน์ไพศาล ดูข้อมูล
7 บริษัท เดอะคาร์โกเอ๊กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด คุณชลภัสสรณ์ เลิศธนะแสงธรรม ดูข้อมูล
9 บริษัท เอฟ ที เอส บริการขนส่ง จำกัด คุณศุภชัย ธรรมประสม ดูข้อมูล
10 บริษัท พี.เจ. ทรานช์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด คุณประภาศิริ ต้อยบุญตาม ดูข้อมูล
11 บริษัท ยูนิเทรด ชิ้ปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด คุณพิชิต วรพฤกษ์พิสุทธิ์ ดูข้อมูล
12 บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) คุณฉันทนา แก้วขาว ดูข้อมูล
13 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณสมศักดิ์ ชัยประภา ดูข้อมูล
14 บริษัท อจิลิตี้ จำกัด คุณดวงกมล ทองมา ดูข้อมูล
15 บริษัท ไพโอเนียร์ แอร์คาร์โก้ จำกัด คุณจินตนา สมสุข ดูข้อมูล
16 บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณศรีมาลา ดูข้อมูล
17 บริษัท อะคูเท็คท์ จำกัด คุณกัลยา เดชธราดล ดูข้อมูล
18 บริษัท ทรานซ์เวย์ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณไพฑูรย์ วังน้อย ดูข้อมูล
19 บริษัท ชัยรักษ์พัฒนา เซอร์วิส จำกัด คุณอรวรรณ ผ่องงาม ดูข้อมูล
20 บริษัท อีสท์-เวสท์ โลจิสติกส์ จำกัด คุณพลธวัช ธัญญพงศ์พานิช ดูข้อมูล
21 บริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด คุณธนวรรณ อนุตรวิโรจกุล ดูข้อมูล
24 บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด คุณอมรรัตน์ โกยทอง ดูข้อมูล
25 บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณกนกนารถ สงฆ์เจริญธรรม ดูข้อมูล
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.พี. คัสตอมส์ โบรคเกอร์ แอนด์ เซอร์วิส คุณสุกานดี สุจริต ดูข้อมูล
27 บริษัท ยามาโตะ อุนยู (ประเทศไทย) จำกัด คุณจิระศักดิ์ ศิวรักษ์ ดูข้อมูล
28 บริษัท เอ็มเอส ซัพพลาย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณจิรภา สุขสำราญ ดูข้อมูล
30 บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสักการะ วิเศษกุล ดูข้อมูล
32 บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุพัฒน์ พรหมวงศ์ ดูข้อมูล
33 บริษัท เพาเวอร์เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณสมบูรณ์ โอวาทวรพร ดูข้อมูล
34 บริษัท เบทเทอร์ ซิสเท็ม จำกัด คุณฤกษ์ชัย สุดสว่าง ดูข้อมูล
35 บริษัท ทรานส์ แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณมยุรี ลิลิตปัญณะวงค์ ดูข้อมูล
36 บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณนพวิทย์ บัวประดิษฐ์ ดูข้อมูล
37 บริษัท สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณอศิกานต์ ลาภนิมิตรชัย ดูข้อมูล
39 บริษัท ฮันคิว ฮันชิน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณธิสนา ดูข้อมูล
41 บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณปิยดา เผ่าอรุณ ดูข้อมูล
43 บริษัท ซังกิวไทย จำกัด คุณยุพา ตรงพิทักษ์กุล ดูข้อมูล
51 บริษัท ซีทีไอ โลจิสติกส์ จำกัด คุณนฤดี พึ่งรัตนไพศาล ดูข้อมูล
52 บริษัท นครไทยแอคมี่ซิสเท็มส์ จำกัด คุณต้น ดูข้อมูล
53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาวทอง เทรดดิ้ง คุณสมัครชัย ดูข้อมูล
55 บริษัท ยูเนี่ยน เฟรท ฟอร์เวิดเดอร์ จำกัด คุณระวิวรรณ (ป๊อก) ดูข้อมูล
56 บริษัท ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณวราลี จันทร์ธิวัตรกุล ดูข้อมูล
58 บริษัท ยูพีเอส พาร์เซล ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด คุณสันติ สุชาดา ดูข้อมูล
59 บริษัท แฟร์แอนด์แฟร์ชิปปิ้ง จำกัด คุณวุฒิพงษ์ หล่อศิริรัตน์ ดูข้อมูล
61 บริษัท โกลบอล ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุกกรี ทรงเงินดี ดูข้อมูล
64 บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด คุณสาธิต จารุเพ็ง ดูข้อมูล
65 บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด คุณรังสิมา ภักดีภูมิ ดูข้อมูล
66 บริษัท โอซีบี 1992 จำกัด คุณสมชาย แซ่ลิ้ม ดูข้อมูล
69 บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จำกัด คุณอิทธิพัทธ์ สมญาธชรักษ์ ดูข้อมูล
70 บริษัท ไพโอเนียร์ โอเชี่ยน เฟรท จำกัด คุณปอ ดูข้อมูล
74 บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิไล ดูข้อมูล
75 บริษัท ไพโอเนียร์ คาร์โก้ แหลมฉบัง จำกัด คุณพิรุณรัตน์ ฉ่ำสำราญ (พี่อ้อ) ดูข้อมูล
เลขที่ บริษัท บุคคลผู้ติดต่อ
;.65/034 บริษัท พีทีเอส ชิปปิ้ง จำกัด คุณสุวนันท์ สุวรรณกุล ดูข้อมูล
ว.49/005 บริษัท พี.ที. แอร์ คาร์โก้ จำกัด คุณวีระ คุณารักษ์ ดูข้อมูล
ว.49/007 บริษัท พี แอนด์ ซี อินเตอร์คอนติเนนตัล (พีซีไอ) จำกัด คุณยุคลธร เทศบรรทัด ดูข้อมูล
ว.49/011 บริษัท วี พลัส เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด คุณพรนิชา ดูข้อมูล
ว.49/012 บริษัท ศรีราชา โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด นายสุชาติ เฉลิมเสริมศรี ดูข้อมูล
ว.49/025 บริษัท ด็อลฟิน โลจีซทิค จำกัด คุณกาญจนา มีศิลธรรม ดูข้อมูล
ว.49/026 บริษัท เอ็น วาย ชิปปิ้ง จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/051 บริษัท ไพลอต ทรานสปอร์ต จำกัด คุณทวีศักดิ์ ถิ่นสุราษฎร์ ดูข้อมูล
ว.49/053 บริษัท เอ็น แอนด์ บี ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด คุณวันดี บุญเอี่ยม (พี่เปิ้ล) ดูข้อมูล
ว.49/054 บริษัท เกษมสุวรรณโพธิ์ จำกัด คุณสุรศักดิ์ พันธิ์สะอาด ดูข้อมูล
ว.49/056 บริษัท แอร์ แปซิฟิค จำกัด คุณปิยะชาติ บินซัน ดูข้อมูล
ว.49/058 บริษัท ซี พี เอ็น ทรานส์ เซอร์วิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/059 บริษัท เอ็กซ์ปิไดเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรัญญา ดูข้อมูล
ว.49/060 บริษัท ทรานส์ นอร์ทเทอร์น จำกัด คุณกำธร ฐาปนพงษ์ไพบูลย์ ดูข้อมูล
ว.49/061 บริษัท สัมพันธ์ชิปปิ้ง จำกัด คุณจักรภพ ดูข้อมูล
ว.49/062 บริษัท ยูโรบ็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรินทร นนทชีวา ดูข้อมูล
ว.49/063 บริษัท เอบีซี เอ็กซ์ซิม แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด คุณภรภัทร อยู่เย็น ดูข้อมูล
ว.49/064 บริษัท มาสเตอร์ โรยัล เซอร์วิส จำกัด คุณอรสา ดูข้อมูล
ว.49/066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง คุณนก ดูข้อมูล
ว.49/067 บริษัท ไดนามิค คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด คุณนงนุช หงษ์ทอง ดูข้อมูล
ว.49/069 บริษัท สยาม พรีม่า โลจิสติกส์ จำกัด คุณปวีณ์ริศา พิทักษ์ทองกร ดูข้อมูล
ว.49/071 บริษัท เอส.อาร์. เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/072 บริษัท อี.บี.แอล. โลจิสติกส์ จำกัด คุณณัฐรดา สารเจริญ ดูข้อมูล
ว.49/073 บริษัท โปรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์เพรส จำกัด น้องแตง ดูข้อมูล
ว.49/074 บริษัท ลีดเดอร์ มิวชวล เฟรท ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ดูข้อมูล
ว.49/077 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัสเตอร์ ชิป คุณสุภาภรณ์ อรรถโสภา ดูข้อมูล
ว.49/078 บริษัท นันไค เอ็กซ์เพรส (ไทยแลนด์) จำกัด คุณมานะ ดีอินทร์ ดูข้อมูล
ว.49/079 บริษัท วังแดง โลจิสติกส์ จำกัด คุณบุญจันทร์ วิชาเดช ดูข้อมูล
ว.49/080 บริษัท บีแอนด์เอ็น โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนภัทร ดูข้อมูล
ว.49/081 บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรชั่น จำกัด คุณพงศ์ศักดิ์ ดูข้อมูล
ว.49/084 บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด คุณวิเชียร จันโสภา ดูข้อมูล
ว.49/085 บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) คุณวิรัตน์ ต่อตระกูลวงศ์ ดูข้อมูล
ว.49/087 บริษัท เค.ไลน์ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณธัญญารัตน์ นเคาะกัน ดูข้อมูล
ว.49/092 บริษัท พินนาเคิล โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด คุณจิรายุธ ดูข้อมูล
ว.50/011 บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด คุณพัชริดา ขันโยธา ดูข้อมูล
ว.50/017 บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณสุทธียา ธิดา ดูข้อมูล
ว.50/029 บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด คุณนัทพงศ์ สันธนะวัธนะ ดูข้อมูล
ว.50/033 บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คุณกฤษ วงศ์เจริญ ดูข้อมูล
ว.50/034 บริษัท ที.เค.ซี. ภาคใต้ ทรานสปอร์ต จำกัด คุณอาพร ดูข้อมูล
ว.50/036 บริษัท เอ็นเอ็นอาร์ โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณเก๋ ดูข้อมูล
ว.50/037 บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน คุณวิไลวรรณ  หนูแกล้ว ดูข้อมูล
ว.50/039 บริษัท ซี.เอช. โรบินสัน เฟรท เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด คุณรุจิรา พนิตนันท์ ดูข้อมูล
ว.51/001 บริษัท บริลเลี่ยนท์เฟรท เซอร์วิส จำกัด คุณสาวิตรี นาคทัต ดูข้อมูล
ว.51/003 บริษัท เมต้า คัสตอมส์ จำกัด คุณประสิทธิ์ แก้วจริยานุวัตร ดูข้อมูล
ว.51/004 บริษัท แพน คัสตอมส์ เซอร์วิส จำกัด คุณเล็ก ดูข้อมูล
ว.51/005 บริษัท อินเตอร์ริม จำกัด คุณวิฑูรย์ สันติบุญญรัตน์ ดูข้อมูล
ว.51/006 บริษัท ที.เค. โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด คุณทองอยู่ คงขันธ์ ดูข้อมูล
ว.51/008 บริษัท นิมิต เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณใกล้รุ่ง กลัดกลีบ ดูข้อมูล
ว.51/009 บริษัท ทรานสปอร์ต แมเนจเม้นต์ จำกัด คุณนราชิน ดูข้อมูล
ว.51/010 บริษัท ไพโอเนียร์คาร์โก้เซอร์วิส จำกัด คุณวันทนี ชัยชมภู ดูข้อมูล