เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท

mainimg

ารท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 รอบ 2 สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท. 
  เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท. เปิดเผยว่า กทท. ได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับพนักงาน ลูกจ้างที่มาปฏิบัติงาน       ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ที่มาติดต่องานกับ กทท. โดยขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ กทท.  ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดทั้งที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ กทท. รวมถึงพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) และท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) โดยขั้นตอนในการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ผ่านเข้า-ออก ดังนี้
  1. กำหนดการเข้า-ออก อาคารเพียงช่องทางเดียว และไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่สวมหน้า          กากอนามัยเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมกับ กทท. 
  2. วัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo Scan) ก่อนผ่านเข้าอาคาร
  3.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้ทั่วทั้งสองข้าง จนถึงบริเวณข้อมือ
  4. หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนตามข้อ 2 และข้อ 3 แล้ว เจ้าหน้าที่จะติด Sticker เพื่อแสดงว่า ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว โดยต้องติด Sticker ตลอดเวลา
  5. ผู้ที่มี Sticker ติดแล้ว เมื่อออกจากอาคารและเข้าอาคารใหม่ อนุญาตให้ล้างเฉพาะมือได้    ตามข้อ 3 ทุกครั้ง 
  6. ผู้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารฯ โดยเจ้าหน้าที่         จะให้คำแนะนำตามขั้นตอนต่อไป
7. กำหนดให้ใช้ลิฟต์โดยสารเที่ยวละไม่เกิน 6 คน
สำหรับแนวทางปฏิบัติกรณีพนักงานและลูกจ้าง ที่พำนักอาศัยอยู่จังหวัดสมุทรสาครให้ปฏิบัติงานที่บ้าน Work from home เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564
โดยให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานพิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ 
                   นอกจากนี้ กทท. จะทำความสะอาดอาคารและสถานที่ต่างๆ ของ กทท. รวมทั้งรถรับ - ส่ง พนักงาน กทท. ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันและกำชับพนักงานขับรถและพนักงานที่ใช้บริการรถโดยสารของ กทท.  สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปรับเส้นทางเดินรถ สายธนบุรีปากท่อ ให้บริการถึงวงแหวนกาญจนา    (โลตัสพระราม 2) สายสามพราน โดยไม่จอดรถรับ-ส่ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งการปิดให้บริการฟิทเนสและ  ทันตกรรม เป็นการชั่วคราว ในส่วนการฝึกอบรมยังสามารถดำเนินการได้แต่ต้องดำเนินการตามมาตรฐานที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด  
ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้พนักงาน กทท. ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการและผู้ที่มาติดต่องานกับ กทท.      ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระจายเป็นวงกว้าง และให้เกิดความปลอดภัยแก่สุขอนามัยของตนเองและครอบครัว  
 
 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง