เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่ 199/2563 เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

ประกาศกรมศุลกากรที่ 199/2563 เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

mainimg

ประกาศกรมศุลกากรที่ 199/2563 เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563  
      ประกาศ ณ วันที่  23 ธันวาคม 2563 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง