เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศของกรมศุลกากรที่ 203/2563 เรื่ือง เกี่ยวกับการใช้สำเนาฟอร์มเพื่อใช้ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรนำเข้า สำหรับการใช้สิทธิภายใต้กรอบ FTA ในแต่ละความตกลง โดยมีเงื่อนไขการนำไปปฏิบัติเพื่อขอใช้สิทธิ

ประกาศของกรมศุลกากรที่ 203/2563 เรื่ือง เกี่ยวกับการใช้สำเนาฟอร์มเพื่อใช้ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรนำเข้า สำหรับการใช้สิทธิภายใต้กรอบ FTA ในแต่ละความตกลง โดยมีเงื่อนไขการนำไปปฏิบัติเพื่อขอใช้สิทธิ

mainimg

ประกาศของกรมศุลกากร เกี่ยวกับการใช้สำเนาฟอร์มเพื่อใช้ในการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรนำเข้า สำหรับการใช้สิทธิภายใต้กรอบ FTA ในแต่ละความตกลง โดยมีเงื่อนไขการนำไปปฏิบัติเพื่อขอใช้สิทธิ ดังนี้

  1. นำสำเนาภาพถ่ายฟอร์มแต่ละประเภท มาขอใช้สิทธิได้ตามคำร้องที่แนบท้ายประกาศ
  2. ทำการระบุในช่อง Remark ว่า “ขอใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไปพลางก่อนและจะแสดงต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในภายหลัง” และติ๊กขอพบเจ้าหน้าที่
  3. ต้องนำหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ต้นฉบับ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรภายใน 30 วันนับจากวันตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขากรมศุลกากร
  4. หากไม่สามารถนำต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดมาแสดงได้ภายใน 30 วัน ต้องทำการขยายระยะเวลาล่วงหน้าก่อนวันหมดอายุ 7 วัน  โดยขยายระยะเวลาได้อีก 30 วัน
  5. ระยะเวลารวมทั้งสิ้นทั้งที่ขยายระยะเวลารวมเป็น 60 วันนับจากวันที่นำของออกจากอารักขา
  6. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – วันที่ 31 มีนาคม 2564
  7. รายละเอียดตามประกาศกรมศุลกากรที่ 203/2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง