เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากรที่20-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ และอุปกรณ์ซ่อมเรือ ขึ้นจากเรือ และหรือลงในเรือ เพื่อให้การปฎิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ และอุปกรณ์ซ่อมเรือ ขึ้นจากเรือ และหรือลงในเรือ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม

ประกาศกรมศุลกากรที่20-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ และอุปกรณ์ซ่อมเรือ ขึ้นจากเรือ และหรือลงในเรือ เพื่อให้การปฎิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ และอุปกรณ์ซ่อมเรือ ขึ้นจากเรือ และหรือลงในเรือ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม

mainimg

     ด้วยประกาศกรมศุลกากรที่20-2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ และอุปกรณ์ซ่อมเรือ ขึ้นจากเรือ และหรือลงในเรือ เพื่อให้การปฎิบัติพิธีการศุลกากรสำหรับการนำเสบียงเรือ ของใช้สำหรับเรือ ของใช้ส่วนตัวลูกเรือ และอุปกรณ์ซ่อมเรือ ขึ้นจากเรือ และหรือลงในเรือ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เหมาะสม  รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง