เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมศุลกากร ที่ 148/2564 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

ประกาศกรมศุลกากร ที่ 148/2564 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564

mainimg

ด้วย ประกาศกรมศุลกากร ที่ 148/2564 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง