เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การต่ออายุตัวแทน

ประชาสัมพันธ์สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์การต่ออายุตัวแทน

mainimg

 ตามที่ กรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๗๒/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ ๔) และประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๘๘/๒๕๖๔  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กล่าวถึงการลงทะเบียนทางออนไลน์สำหรับการต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคล  ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา  และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของนั้น ซึ่งภายหลังที่กรมศุลกากรได้ออกประกาศดังกล่าว  ทางสมาคมฯ ก็ได้รับการร้องเรียนจากเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับปัญหาขัดข้องของระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อต่ออายุตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของอย่างต่อเนื่อง

                        ในการนี้ ทางสมาคมฯ รับทราบและเข้าใจถึงปัญหาความขัดข้องของเพื่อนสมาชิก  จึงได้ประสานไปยังหัวหน้าฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ  และขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบ ดังนี้

                        ๑.  ประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๗๒/๒๕๖๔ เรื่องมาตรการตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ (ฉบับที่ ๔) ขยายเวลาการอนุญาตตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่จะหมดอายุการอนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยให้หมดอายุการอนุญาตในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ซึ่งหมายความว่าประกาศนี้ครอบคุลม ตัวแทนออกของ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่หมดอายุระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เท่านั้น ซึ่งจะหมดอายุการอนุญาตในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และสามารถลงทะเบียนต่ออายุได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

                        ๒.  สำหรับสมาชิกที่ตัวแทนออกของ หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่หมดอายุในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  ต้องต่ออายุทางออนไลน์ตามประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๘๘/๒๕๖๔  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับการต่ออายุตัวแทนออกของนิติบุคคล  ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา  และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ  ซึ่งสามารถต่ออายุล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ ๙๐ วัน

                        ๓.  จากการประสานไปยังหัวหน้าฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ ทราบว่าขณะนี้ระบบลงเบียนออนไลน์ยังไม่เสถียรและขัดข้องอยู่ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกำลังทำการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการของกรมศุลกากรกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จึงเป็นเหตุให้เพื่อนสมาชิกหลายรายไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ในขณะนี้  ทั้งนี้  หากเพื่อนสมาชิกประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อต่ออายุฯ ก่อนในช่วงเวลานี้  สามารถยื่นลงทะเบียนต่ออายุโดยใช้เอกสารก่อน ที่อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร  ทั้งนี้  ระบบลงทะเบียนออนไลน์จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

ขอแสดงความนับถือ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง