เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์จากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหากรณีใช้ฟอร์มอีที่สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรปี ค.ศ.2022

ประชาสัมพันธ์จากสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหากรณีใช้ฟอร์มอีที่สำแดงพิกัดอัตราศุลกากรปี ค.ศ.2022

mainimg

 เนื่องด้วยปัจจุบัน การนำเข้าสินค้าที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามความตกลงระหว่างประเทศ อาเซียน-จีน พบปัญหาในการใช้พิกัดอัตราศุลกากร ปี ค.ศ.2022 ซึ่งกรมศุลกากรไม่สามารถพิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรให้กับผู้นำเข้าได้ เนื่องจากเป็นการผิดเงื่อนไขความตกลงระหว่างประเทศ อาเซียน-จีน ที่ยังต้องใช้พิกัดอัตราศุลกากร ปี ค.ศ. 2017 เมื่อสินค้านำเข้ามาถึงประเทศไทยผู้นำเข้าจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจึงได้หารือไปยังส่วนกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิด กรมศุลกากร เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว รายละเอียดตามเเนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง