เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 30/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 233/2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 30/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 233/2564

mainimg

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากรที่ 30/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 233/2564 เพื่อปฎิบัติตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าอาเซียน-ฮองกง กรมศุลกากรจึงได้มีการแก้ไขตามรายการดังแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง