เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรกรณีใบขนสินค้าขาออกที่จัดทำปี 2564 แต่ ส่งออกปี 2565

ประชาสัมพันธ์กรมศุลกากร เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรกรณีใบขนสินค้าขาออกที่จัดทำปี 2564 แต่ ส่งออกปี 2565

mainimg

ด้วยกรมศุลกากรเลขที่หนังสือที่ กค.0520/19075 เรื่อง การยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรกรณีใบขนสินค้าขาออกที่จัดทำปี 2564 แต่ ส่งออกปี 2565
ทั้งนี้ ส่วนชดเชยค่าภาษีอากร กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ)

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง