เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • กรมศุลกากร ขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุด เดียว (One Stop Service)

กรมศุลกากร ขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุด เดียว (One Stop Service)

mainimg

กรมศุลกากร ขยายระยะเวลาโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุด เดียว (One Stop Service) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สุจริตที่ตรวจพบว่าตนเอง เสียอากรไว้ไม่ถูกต้องมาดำเนินการชำระอากร และค่าภาษีอื่นๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง