เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ระกาศจาก สมอ. เรื่อง การทำหรือการกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร

ระกาศจาก สมอ. เรื่อง การทำหรือการกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร

mainimg

ประกาศจาก สมอ. เรื่อง การทำหรือการกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากร

เพื่อให้มีเเนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการทำหรือการนำเข้าผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในเขตปลอดอากรเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ และสอดคล้องกับพระราชบัญญติศุลกากร พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง