เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ (สาธาราณรัฐสังคมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ (สาธาราณรัฐสังคมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน

mainimg

ประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ (สาธาราณรัฐสังคมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียดตามแนบ

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง