เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • ระเบียงข่าว ๓๖๐°
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกนำเข้า

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกนำเข้า

mainimg

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  ทางสมาคมฯ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร ให้ศึกษาระเบียบ กฎหมาย  ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ทางสมาคมฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองเพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ จากเพื่อนสมาชิก อันเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าส่งออกขึ้น เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเสนอต่อกรมศุลกากรภายใน 30 พฤศจิกายน นี้
      ในการนี้  เพื่อเป็นให้การประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง  ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกนำเข้า ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย  ทั้งนี้ เพื่อนสมาชิกสามารถเข้าร่วมโดยม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  โดยเพื่อนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถส่งแบบตอบรับมาที่ info@tacba.or.th หรือFax : ๐๒-๖๖๑-๔๐๐๙ ด่วนรับจำนวนจำกัดเพียง ๕๐ ที่นั่ง เท่านั้น  และอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น ที่แนบมานี้ด้วย  จักขอบพระคุณยิ่ง 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง