เลือกภาษา

เริ่มใช้งานที่ระบบ Classroom

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
ความรู้เกี่ยวกับการออกใบตราส่งสินค้า (Air Waybill) และการสร้าง Manifest การส่งออกสินค้าท่าอากาศยาน
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 29/03/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 29/03/2022 - 29/03/2022
การควบคุมและการตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 12/02/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 12/02/2022 - 12/02/2022
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้า (ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 12/02/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 12/02/2022 - 12/02/2022
ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT) และการควบคุมสินค้าอันตราย (DGR)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/01/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 26/01/2022 - 26/01/2022
แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA 18 ฉบับ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/01/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 25/01/2022 - 25/01/2022
การกระทำความผิดต่อกฎหมายศุลกากร และการระงับคดีในชั้นศุลกากร
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/11/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 25/11/2021 - 25/11/2021
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 17/11/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 17/11/2021 - 17/11/2021
พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และการเปลี่ยนแปลงพิกัด ปี2022
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 09/10/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 09/10/2021 - 09/10/2021
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/09/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 28/09/2021 - 28/09/2021
การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/09/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 28/09/2021 - 28/09/2021